Ερωτήσεις

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τη χρηματοδότηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου» από το ΕΣΠΑ

28-07-2014

Προς τους Υπουργούς:

  1. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας
  2. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Η Περιφέρεια Ηπείρου έχει αναλάβει, με προγραμματική σύμβαση με τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) της Περιφέρειας, την υλοποίηση του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων Περιφέρειας Ηπείρου».

Το έργο συμβάλει στην επίτευξη των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) και του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), εναρμονίζεται δε και με τις κατευθύνσεις του υπό εκπόνηση νέου ΕΣΔΑ, σύμφωνα με την Οδηγία 2008/98.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα την ενίσχυση των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

22-07-2014

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργεια και Κλιματικής Αλλαγής

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 27 του ν. 3734/2009:

«Κάθε παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας, στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής από Υδροηλεκτρικό Σταθμό εντός των κατά τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 1650/1986 προστατευόμενων περιοχών, επιβαρύνεται από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού του με ειδικό τέλος υπέρ του κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 2742/1999 συνιστώμενου Φορέα Διαχείρισης της οικείας προστατευόμενης περιοχής.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα τη διόρθωση των τιμών ζώνης σε περιοχές του Νομού Ιωαννίνων και μείωση της φορολογίας των ακινήτων

10-07-2014

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

 

Το μεγαλύτερο μέρος του νομού Ιωαννίνων είναι ορεινό και σε πολλές περιπτώσεις οι τιμές ζώνης δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε διαμερίσματα όπως το Μονοδένδρι Ζαγορίου, η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.000 ευρώ ενώ στο Πάπιγκο σε 1.300 ευρώ! Υψηλές είναι οι τιμές ζώνης και στους οικισμούς των Δήμων Κόνιτσας και Βόρειων Τζουμέρκων. Σε οικισμούς του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, όπως η Ελεούσα, η τιμή ζώνης ανέρχεται σε 1.100 - 1.200 ευρώ ενώ και ο Συντελεστής Εμπορικότητας είναι πολύ υψηλός.

Ξεχωριστή περίπτωση αποτελούν οι παραδοσιακοί οικισμοί.

Ερώτηση Σταύρου Ελ. Καλογιάννη με θέμα το λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ

27-06-2014

Προς τους Υπουργούς :

1. Οικονομικών

2. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λογαριασμού Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ συστήθηκε στον Οργανισμό ειδικός λογαριασμός, με την ονομασία "Λογαριασμός Νεότητας".

Σκοπός του "Λογαριασμού Νεότητας" είναι η χορήγηση εφάπαξ χρηματικής παροχής στα τέκνα των εργαζομένων και των συνταξιούχων του ΟΤΕ, για την αντιμετώπιση των αρχικών αναγκών που δημιουργούνται για την επαγγελματική και κοινωνική αποκατάστασή τους, των δαπανών που απαιτούνται για τις σπουδές τους σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλα.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα τη ρύθμιση της εφάπαξ πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης πτηνο-κτηνοτρόφων περιόδου 2000-2006

18-06-2014

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στην Ήπειρο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί πτηνο-κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στο Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης» του Άξονα προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000 – 2006».

Οι εντάξεις αυτές, ως επί το πλείστον, πραγματοποιήθηκαν το 2001, σύμφωνα με την ΚΥΑ 390899/4973/16.08.2001 (ΦΕΚ 1127/Β’/2001), όπως ισχύει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων του προγράμματος για αυτούς τους παραγωγούς ήταν η προσκόμιση της άδειας ίδρυσης – λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα την υλοποίηση μέτρων και δράσεων για την πολιτιστική ανάπτυξη στις πόλεις

20-05-2014

Προς τους Υπουργούς :

1. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

2. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

3. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

4. Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Το Πρόγραμμα «1% για την Τέχνη» αφορά στην χρηματοδότηση για τη δημιουργία και τοποθέτηση έργων τέχνης σε κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο τους. Ειδικότερα, εκ του προϋπολογισθέντος κόστους κατασκευής κάθε νέου δημόσιου κτιρίου, ποσοστό 1% πρέπει να διατίθεται για την τέχνη.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα τον εκσυγχρονισμό των αρδευτικών δικτύων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων

15-05-2014

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Το έργο εκσυγχρονισμού των αρδευτικών δικτύων του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, που είναι ζωτικής σημασίας για τον πρωτογενή τομέα του Νομού Ιωαννίνων, είχε ενταχθεί στο Γ’ ΚΠΣ, δημοπρατήθηκε και άρχισε να κατασκευάζεται. Τον Ιούλιο του 2009 μεταφέρθηκε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» (2007-2013), προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότησή του.

Παρ’ όλα αυτά, το έργο δεν έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί.

Κατόπιν αυτών, και δεδομένου ότι παλαιότερη Ερώτησή μου και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για το ίδιο θέμα (υπ’ αρ. πρωτ. 7676/933/10.04.2014) δεν απαντήθηκε από το Υπουργείο,

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα τη ρύθμιση της εφάπαξ πριμοδότησης πρώτης εγκατάστασης πτηνο-κτηνοτρόφων περιόδου 2000-2006

08-05-2014

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Στην Ήπειρο, όπως και σε όλη την Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί πτηνο-κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στο Μέτρο 3.1 «Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης» του Άξονα προτεραιότητας 3 του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της υπαίθρου 2000 – 2006».

Οι εντάξεις αυτές, ως επί το πλείστον, πραγματοποιήθηκαν το 2001, σύμφωνα με την ΚΥΑ 390899/4973/16.08.2001 (ΦΕΚ 1127/Β’/2001), όπως ισχύει.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των δεσμευτικών στόχων του προγράμματος για αυτούς τους παραγωγούς ήταν η προσκόμιση της άδειας ίδρυσης – λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους.

Ερώτηση Σταύρου Καλογιάννη με θέμα τη σύνδεση της Ηπείρου με τον αγωγό φυσικού αερίου TAP

07-05-2014

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ο Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (TAP) είναι έργο στρατηγικής σημασίας για τη χώρα μας, καθώς διασφαλίζει τις μελλοντικές μας ανάγκες σε φυσικό αέριο. Ο TAP θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το τεράστιο κοίτασμα Shah Deniz II στο Αζερμπαϊτζάν, στην Ελλάδα, την Αλβανία και, διασχίζοντας την Αδριατική, στην νότια Ιταλία και στη Δυτική Ευρώπη.

Η σχετική σύμβαση κυρώθηκε με τον ν. 4145/18.04.2013 «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αλβανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας αναφορικά με τον αγωγό φυσικού αερίου The Trans Adriatic Pipeline Project».

Σελίδες

Εγγραφή στο Ερωτήσεις