Εκδόσεις

Β' και Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Μύθοι και πραγματικότητα
Ιωάννινα, 2001
Από το Ορεινό Έδρανο. Εισηγήσεις και Προτάσεις κατά τον 1ο χρόνο της Κοινοβουλευτικής μου θητείας
Εκδόσεις Συνέργια, 2001
Απο το ορεινό έδρανο. Εισηγήσεις και Προτάσεις κατά τον 2ο χρόνο της Κοινοβουλευτικής μου θητείας
Εκδόσεις Συνεργία 2002
Απο το ορεινό έδρανο. Εισηγήσεις και Προτάσεις κατά τον 3ο χρόνο της Κοινοβουλευτικής μου θητείας
Εκδόσεις Συνεργία 2003
Πρόταση για την αναθεώρηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και την κατανομή των Αποθεματικών Επίδοσης και Προγραμματισμού
Ιωάννινα, 2003
Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί Φυσική Επιλογή και Ανθρώπινη Παρέμβαση
Εκδόσεις Κριτική, 2009
Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2011
Πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου. Με γνώμονα την αειφορία
Εκδόσεις ΤΕΕ, 2012