Ρυθμιστικά Σχέδια: Ένα απαραίτητο εργαλείο για την αειφόρο ανάπτυξη των αστικών κέντρων της χώρας μας, ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 02/03/2011

Ημερομηνία: 
02-03-2011
Κατηγορίες Νέων: 
Του Σταύρου Ελ. Καλογιάννη
Βουλευτή Ν. Ιωαννίνων (Ν.Δ.)
πρώην Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ
 
Τα Ρυθμιστικά Σχέδια είναι οι καταστατικοί χάρτες αειφόρου ανάπτυξης των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας μας, με ορίζοντα 15ετίας.

Σκοπός ενός Ρυθμιστικού Σχεδίου είναι να δοθούν οι κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση της ευρύτερης περιοχής ενός μεγάλου αστικού κέντρου. Όμως το Ρυθμιστικό Σχέδιο δεν είναι ένα απλό διάγραμμα χρήσεων γης. Εναρμονίζει τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, εντός των ορίων του, με τα ανώτερα επίπεδα χωροταξικού σχεδιασμού και περιλαμβάνει ένα σύνολο προγραμμάτων και μέτρων για τη χωροταξική και περιβαλλοντική οργάνωση του αστικού κέντρου.
Οι στόχοι του Ρυθμιστικού Σχεδίου μιας πόλης, είναι μεταξύ άλλων:
·           Η ισόρροπη, κοινωνικά δίκαιη και αειφορική οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης αστικής περιοχής.
·           Η αειφορική χωρική ανάπτυξη με έμφαση στην ανάσχεση της διάχυσης της πόλης.
·           Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και η άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων.
·           Η στήριξη της επιχειρηματικότητας με την εξασφάλιση κατάλληλων χώρων υποδοχής, που καλύπτουν όλα τα είδη των παραγωγικών δραστηριοτήτων και παράλληλα διασφαλίζουν την προστασία της αγροτικής γης.
·           Η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της προστασίας των περιαστικών δασών, της οικολογικής ανασυγκρότησης λιμνών και υγροτόπων (εάν υπάρχουν), της προστασίας του τοπίου και των περιοχών φυσικού κάλλους, της προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής και ιστορικής κληρονομιάς.
Ο σύνθετος ρόλος του Ρυθμιστικού Σχεδίου καθιστά απαραίτητη την ίδρυση Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου, για την παρακολούθηση της εφαρμογής του.
Σήμερα τα μόνα εγκεκριμένα Ρυθμιστικά Σχέδια, από το 1985, είναι της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η σχετική νομοθεσία προβλέπει την εκπόνηση Ρυθμιστικών Σχεδίων στα μεγάλα αστικά κέντρα της Ελληνικής περιφέρειας.
Την πενταετία 2004 - 2009 έγινε στο ΥΠΕΧΩΔΕ ένα τεράστιο έργο στον χωροταξικό τομέα. Εκπονήθηκε και θεσμοθετήθηκε, για πρώτη φορά στη χώρα, εθνικός χωροταξικός σχεδιασμός, δηλαδή το Εθνικό Χωροταξικό Πλαίσιο και τρία Ειδικά Χωροταξικά Πλαίσια που αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στον Τουρισμό και στη Βιομηχανία.
Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση και επικαιροποίηση των Ρυθμιστικών Σχεδίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και κινήθηκαν οι διαδικασίες εκπόνησης Ρυθμιστικών Σχεδίων στην Πάτρα, τη Λάρισα, το Βόλο, τα Ιωάννινα.
Για τις πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας οι μελέτες των Ρυθμιστικών εκπονήθηκαν σε δύο φάσεις και έγινε εξαντλητική διαβούλευση με τους τοπικούς Φορείς. Για τα Ιωάννινα μάλιστα προχωρήσαμε περισσότερο και συστήσαμε τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Ιωαννίνων.
Δυστυχώς από τον Οκτώβριο 2009 μέχρι σήμερα παρατηρείται και στον τομέα της Χωροταξίας πλήρης στασιμότητα από κυβερνητικής πλευράς. Ειδικότερα:
-        Ενώ είχε ανακοινωθεί από το ΥΠΕΚΑ ότι η (νέα) αναθεώρηση των Ρυθμιστικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα ολοκληρωνόταν τον Σεπτέμβριο 2010, μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κάτι σχετικό.
-        Για τα Ρυθμιστικά Σχέδια Πάτρας, Λάρισας, Βόλου, Ιωαννίνων δεν υπάρχει καμία απολύτως εξέλιξη!
Η καθυστέρηση έγκρισης των Ρυθμιστικών Σχεδίων έχει μεγάλες πολεοδομικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές συνέπειες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια καθυστερούν να εγκριθούν (ως επίπεδα σχεδιασμού υποκείμενα των Ρυθμιστικών), οι πόλεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις, νέοι υποδοχείς βιοτεχνικών/βιομηχανικών και λοιπών παραγωγικών δραστηριοτήτων δεν μπορούν να χωροθετηθούν, νέα συστήματα μεταφορών δεν μπορούν να σχεδιαστούν.
Είναι συνεπώς επιτακτική η ανάγκη θεσμοθέτησης των Ρυθμιστικών Σχεδίων των μεγαλύτερων Ελληνικών πόλεων.
 
 

 


Το άρθρο δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» στις 02 Μαρτίου 2011